PRIVACYVERKLARING

De bescherming van uw privacy is er belangrijk voor STEENKAMP BEWIND.

STEENKAMP BEWIND verwerkt persoonsgegevens en financiële gegevens over de onder bewind gesteld. Dat is nodig om ons werk als bewindvoerder te doen. We gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met deze gegevens.

In dit document staat beschreven hoe wij invulling geven aan de huidige privacy wetgeving. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze cliënten en behandelen en beschermen de persoons gegevens van onze cliënten met grote zorg. Wij verwerken de persoons gegevens van cliënten overeenkomst met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

STEENKAMP BEWIND houdt zich bezig met financiële zorgverlening. Deze financiële zorgverlening bestaat uit diensten zoals  beschermingsbewind of mentorschap. Om deze diensten goed uit te kunnen voeren verwerkt STEENKAMP BEWIND persoonsgegevens.

Grondslag en doel

Beschermingsbewind of mentorschap is een maatregel die wordt uitgesproken door de kanton rechter. STEENKAMP BEWIND voert deze vorm van financiële dienstverlening uit op basis van een beschikking. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het doel waarvoor de beschikking is afgeven.

Gegevensverzameling

Wij bewaren gegevens die wij van de onder bewind gestelde of derden zoals o.a. overheidsinstanties ontvangen. Deze gegevens bewaren wij elektronisch in een beveiligde omgeving. Daarnaast liggen er gegevens vast in applicaties (computersystemen) die wij gebruiken. Met de leveranciers van die applicaties hebben wij een overeenkomst afgesloten. Hierin staat o.a. hoe de gegevens worden beveiligd. Uitsluitend medewerkers van STEENKAMP BEWIND krijgen toegang tot uw gegevens.

Hieronder vindt u overzicht van de gegevens die wij kunnen verwerken.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • E-mailadres(sen)
 • Bankrekeningnummer(s)
 • Overige persoonsgegevens door u aan ons verstrekt schriftelijk/telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Lidmaatschap vakbond
 • Gezondheidsgegevens
 • Strafrechtelijk verleden
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onview van Linfosys

Dit is een software-programma voor bewindvoerders. Het is een programma op een afgesloten webpagina. Hierin staan de gegevens van de onder bewind gestelde opgeslagen. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan persoonsgegevens, poststukken, schulden, inkomsten, uitgaven e.d.

Outlook icm Mijn Domein

Dit is een e-mailprogramma van Google i.c.m. MijnDomein (provider van onze website). Hierin ontvangen en versturen wij e-mails. Tevens worden deze in het programma bewaard.

Bestandsvernietiging

Overbodige documenten worden door ons vernietigd middels een DIN P-4 papier-vernietiger. (Plm. 421 snippers per A4)  [DIN P-4 Bijzonder vertrouwelijke gegevens] en overbodige digitale documenten worden vernietigd met gebruikmaking van Bitdefender Bestandsvernietiger.

Internetbankieren

Er wordt door ons gebruik gemaakt van internetbankieren. We hebben inzicht in de leefgeld- , bewind- en spaarrekeningen van de onder bewind gestelde.

Bewaring

Uw persoonsgegevens wordt niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De dossiers met de daarin opgenomen persoonsgegevens worden tot zeven jaar na opheffing van het bewind bewaard.

Indien wij niet door de kantonrechter tot bewindvoerder zijn benoemd bewaren wij uw gegevens niet langer dan één jaar na het laatste contact.

Klantgegevens

De bewindvoerder/mentor kan op grond van de beschikking van de kantonrechter gegevens opvragen. Deze gegevens dienen verband te houden met de uitvoering van de taak van de bewindvoerder/mentor. Er wordt verantwoording afgelegd aan de onder bewind/mentorschap gestelde en aan de kantonrechter. Er wordt door ons geen verantwoording afgelegd aan andere personen. In het kader van de verantwoording controleert onze accountant de juistheid en de volledigheid van de gegevens. Hij krijgt voor dat doel toegang tot de dossiers. De accountant heeft een geheimhoudingsplicht.

Als de onder bewind/mentorschap gestelde wil dat andere personen zoals bijvoorbeeld familieleden of hulpverleners beschikken over zijn of haar financiële gegevens, dan moet daar schriftelijk of per e-mail toestemming voor gegeven worden. De onder bewind gestelde kan de toestemming te allen tijde schriftelijk of per e-mail weer intrekken, zonder opgaaf van reden.

Bijzondere gegevens zoals o.a. medische gegevens kunnen ook door ons opgevraagd worden indien dit van belang is voor een correct verloop van het traject van de onder bewind/mentorschap gestelde.

Inzage en correctie

De onder bewind gestelde heeft recht op inzage in de gegevens die over hem of haar zijn verzameld. Hij of zij kan te allen tijde een verzoek indienen om de banktransacties, budgetplan en schuldenoverzicht in te zien. De onder bewind gestelde kan in overleg met de bewindvoerder schriftelijk verzoeken de gegevens die op hem of haar betrekking hebben, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, indien deze feitelijk onjuist, onvolledig, of voor het doel van gegevensverzameling niet van toepassing zijn.

Beveiliging

Steenkamp Bewind draagt er zorg voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot de dossiers d.m.v. wachtwoorden. Tevens worden de papieren dossiers zorgvuldig bewaard.

Looptijd

Dit reglement is van kracht gedurende de gehele looptijd van het beschermingsbewind. En tot 7 jaar na het opheffing van het bewind. Na deze periode wordt het dossier met daarin alle persoonsgegevens vernietigd.

Vragen of klachten.

Heeft u vragen of een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door Steenkamp Bewind, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens:

Naam kantoor:        Steenkamp Bewind

Adres:                   Postbus 6229

Postcode:               7503 GE Enschede

Contactpersoon:      G.A. Steenkamp

Email:                    info@steenkamp-bewind.nl

Telefoon:               053-301 11 38